Các đại biểu Quốc hội hôm qua đã bỏ phiếu với đa số đồng ý thông qua hai đạo luật và một nghị quyết tại kỳ họp thứ tư của Quốc hội lần thứ 14.

Được thông qua với 90,84%, Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Những thay đổi này bao gồm các tiêu chí cho các thành viên trong văn phòng đại diện của đất nước, bao gồm sự vững chắc về chính trị, năng lực chuyên môn và trình độ ngôn ngữ, cũng như các chính sách ưu đãi cho các thành viên khác trong các nhiệm vụ đại diện của Việt Nam như vợ chồng và con cái của họ.

Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Quốc hội ban hành đã được thông qua với 89,21% số phiếu bầu.

Nghị quyết đặt ra thời hạn mới để áp dụng chương trình giảng dạy và sách giáo khoa mới ở các trường tiểu học (năm học 2020-21), trường trung học (2021-22) và trung học (2022-23).

Chính phủ sẽ chỉ đạo công việc, sắp xếp các nguồn tài chính và chuẩn bị tất cả các điều kiện cần thiết bao gồm thuê nhân viên giảng dạy và quản lý để xây dựng cơ sở hạ tầng.

Luật Thủy sản được sửa đổi với 09 chương và 105 điều đã được thông qua với 89%. Luật này quy định các hoạt động thủy sản, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức và cá nhân có liên quan và quản lý nhà nước về nghề cá.

Luật này áp dụng cho các tổ chức và cá nhân Việt Nam và nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thủy sản hoặc tham gia vào các hoạt động liên quan trong và ngoài khơi đảo Việt Nam, quần đảo và các lãnh thổ biển khác.

Xem thêm các tin khác