Chúng tôi tự tin rằng chúng tôi có nhiều mối quan hệ ngọai giao rộng với các cơ quan chính phủ từ trung ương đến địa phương trên khắp Việt Nam, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng với tất cả các loại dự án và đầu tư tại Việt Nam. Các luật sư của chúng tôi rất am hiểu các quy định cụ thể của từng địa phương và có thể tư vấn cấu trúc đầu tư và hình thức đầu tư thích hợp, dựa trên mục tiêu cụ thể của nhà đầu tư và đồng thời hỗ trợ việc cấp phép và phê duyệt quy định và tư vấn về trao đổi ngọai hối và vấn đề về nhiệm vụ con dấu.