Các tranh chấp có liên quan đến thương mại và cảm xúc cho các bên liên quan. Vai trò của chúng tôi là quyết định phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp nhất cũng như là hướng dẫn rõ ràng khách quan cho khách hàng, để giúp họ giải quyết tranh chấp nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể. Việc giải quyết tranh chấp này liên quan đến việc cân bằng các mục tiêu của khách hàng, hạn chế các rủi ro pháp lý, thương mại và uy tín.

Chúng tôi cử các đại diện của mình ở tất cả các cấp xử án và sơ thẩm cũng như phúc thẩm. Chúng tôi có kinh nghiệm trong nhiều vụ tranh chấp, bao gồm vụ kiện ngân hàng và tài chính, phá sản doanh nghiệp và tái cấu trúc, phỉ báng, tranh chấp khách hàng cá nhân, tranh chấp về xây dựng và bất động sản và tranh chấp thương mại quốc tế. Nếu cách giải quyết phù hợp là cách không kiện tụng ở tòa án, chúng tôi sẽ đại diện cho khách hàng trong các lĩnh vực trọng tài, xét xử và hòa giải. Khách hàng của chúng tôi bao gồm các tập đoàn đa quốc gia và công ty trong nước, cũng như các cá nhân và gia đình tầng lớp thượng lưu.