Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự và 05 luật khác đã được Văn phòng Chủ tịch nước công bố tại một buổi họp báo vào ngày 12 tháng 7.

06 luật đã được thông qua trong kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XIV diễn ra tại Hà Nội từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 21 tháng 6.

Việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự nhằm sửa chữa những thiếu sót được tìm thấy trong Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

Luật sửa đổi và bổ sung các quy định liên quan đến tội phạm vị thành niên và một số điều luật mới về vi phạm các quy định trong kinh doanh đa cấp, nhằm xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực này đã gây thiệt hại cho cộng đồng, đặc biệt là ở khu vực nông thôn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội.

Luật này loại bỏ Tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông (Điều 292 Bộ luật hình sự).

Bộ luật hình sự được sửa đổi sẽ có hiệu lực vào ngày 01 tháng 01 năm 2018, theo Nghị quyết số 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật hình sự số 12/2017/QH14, cũng được thông qua tại kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XIV.

05 luật khác được công bố là Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước sửa đổi và bổ sung các quy định về bồi thường thiệt hại, với mục đích sửa chữa những hạn chế và trở ngại gây cản trở cho công việc trong thời gian qua.

Với 09 chương và 78 điều, luật sẽ có hiệu lực vào ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công sẽ có hiệu lực vào ngày 01 tháng 01 năm 2018. Bao gồm 10 chương và 134 điều, luật quy định 07 nhóm nguyên tắc được áp dụng trong quản lý và sử dụng tài sản công.

Bắt đầu có hiệu lực vào ngày 01 tháng 01 năm 2018, Luật Trợ giúp pháp lý, với 08 chương và 48 điều, tăng số lượng các đối tượng đủ điều kiện được trợ giúp pháp lý từ 06 đối tượng trong luật năm 2006 lên 14 đối tượng.

Với 06 chương và 33 điều, Luật Lực lượng dự bị động viên sẽ có hiệu lực vào ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có 08 chương và 76 điều.

Trước đó cùng ngày, văn phòng Chủ tịch nước cũng đã công bố Luật Quản lý ngoại thương, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật chuyển giao công nghệ, Luật du lịch, Luật thủy lợi và Luật đường sắt.

Xem thêm các tin khác