Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luật), là luật đầu tiên của loại hình này tại Việt Nam, sẽ có hiệu lực vào ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Luật thiết lập các biện pháp hỗ trợ khác nhau cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Nó cũng tạo ra một khung pháp lý để huy động khu vực tư nhân cũng như các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để cùng hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bao gồm 04 chương với 35 điều, Luật này quy định các nguyên tắc, nội dung và nguồn lực để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ.

Tiêu chí cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Luật quy định tại Điều 4 hai tiêu chí để xác định các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cụ thể là số lượng nhân viên được đóng bảo hiểm xã hội và vốn hoặc doanh thu.

Cụ thể, các doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp cỡ trung bình, mỗi doanh nghiệp có trung bình không quá 200 nhân viên mỗi năm được đóng bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, một doanh nghiệp như vậy là doanh nghiệp có tổng số vốn không vượt quá 100 tỷ đồng hoặc tổng doanh thu của năm trước không vượt quá 300 tỷ đồng.

Những doanh nghiệp này có thể được phân loại trong các lĩnh vực như nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp và xây dựng, thương mại và dịch vụ.

Các biện pháp hỗ trợ

Theo quy định của luật, hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể dưới hình thức cung cấp khoản vay, bảo lãnh tín dụng, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi thuê đất, đổi mới công nghệ, đào tạo, tư vấn hoặc phát triển nguồn nhân lực.

Theo đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận dễ dàng hơn với tín dụng và bảo lãnh tín dụng thông qua Quỹ bảo lãnh tín dụng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập bởi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Thủ tướng thành lập.

Về thuế và kế toán, các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể được hưởng mức thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất tiêu chuẩn trong một khoảng thời gian nhất định, trong khi các doanh nghiệp có quy mô nhỏ có thể áp dụng các quy định kế toán đơn giản hơn và thủ tục hành chính liên quan đến thuế.

Đối với diện tích đất sản xuất, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu công nghiệp có thể nhận được hỗ trợ về tiền thuê đất trong 5 năm sau khi ký hợp đồng thuê đất, trừ các doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn đầu tư nước ngoài. Hỗ trợ này sẽ được thực hiện thông qua việc cung cấp trợ giá cho các nhà đầu tư cơ sở hạ tầng của các khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu công nghiệp.

Về mặt công nghệ, Nhà nước sẽ áp dụng các chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc nghiên cứu và đổi mới công nghệ, tiếp nhận, cải tiến và làm chủ công nghệ, cũng như thiết lập, vận hành, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của họ. Các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật và khu vực làm việc chung do các doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư thành lập sẽ được miễn hoặc giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Họ cũng sẽ được miễn hoặc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong một thời gian xác định.

Việc miễn hoặc giảm thuế ở trên cũng sẽ áp dụng cho các doanh nghiệp và tổ chức đầu tư và kinh doanh trong chuỗi phân phối sản phẩm có liên quan đến ít nhất 80% doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuỗi cung ứng sản phẩm được sản xuất tại địa phương.

Luật này cũng đưa ra các điều kiện và biện pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa được chuyển đổi từ các hộ kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp đổi mới, và các doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất tham gia vào các cụm liên kết công nghiệp và chuỗi giá trị.

Nguyên tắc hỗ trợ

Nhà nước sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong một thời gian nhất định và trong khả năng cân bằng các nguồn lực, đảm bảo rằng sự hỗ trợ tuân thủ các quy tắc và điều ước thị trường mà Việt Nam là một bên ký kết. Hỗ trợ cũng phải đảm bảo tính minh bạch trong nội dung, người thụ hưởng, thủ tục, nguồn lực, mức hỗ trợ và kết quả.

Trong trường hợp nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng các điều kiện để được hưởng hỗ trợ, sẽ ưu tiên cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc sở hữu của phụ nữ và các doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ.

Đối với một doanh nghiệp nhỏ và vừa thỏa mãn các điều kiện để hưởng các mức hỗ trợ khác nhau với cùng một biện pháp hỗ trợ, nó có thể chọn mức hỗ trợ có lợi nhất.

Xem thêm các tin khác